Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan behouden wij ons het recht om de prijzen op de evenredige wijze aan te passen.
 2. In geval van annulatie van de bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 33% van de waarde van de bestelling.
 3. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op de ontbinding van de overeenkomst.
 4. Onze vrijwaringsplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan onze leveranciers.
 5. De goederen worden verzonden op risico van de koper. De vervoerskosten komen, tenzij anders bepaald, voor rekening van de koper.
 6. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de door hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht om na het verstrijken van een termijn van 15 dagen de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling, dan wel te leveren en te factureren.
 7. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling geschiedt op risico van de koper.
 8. Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, lock-out. e.d. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan geëist worden.
 9. Wij behouden ons het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen dan wel de nodige waarborgen te eisen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.
 10. Klachten betreffende de levering en of de factuur moeten ons per aangetekend schrijven toekomen binnen de acht dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.
 11. Op Contact hand-etiketteerapparaten wordt een 1-jarige garantie verleend voor alle gebreken welke niet het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, onvoorzichtige behandeling, vallen, stoten of verwaarlozing en mits in het apparaat uitsluitend van Contact-betrokken etiketten-rollen zijn gebruikt. Onder de garantie vallende gebreken worden door Contact zonder berekening van materieelkosten hersteld. Op andere producten wordt een garantie verleend gedurende zes maanden voor gebreken welke het gebruik overeenkomstig de bestemming beletten en die niet het gevolg zijn an onvoorzichtige behandeling en/of onoordeelkundig bewaren. Zijn nochtans uit de waarborg uitgesloten: de lampen, linten, drukelementen, bestanddelen uit rubber, lanitex of plastiek, rollen, aandrukrollenas, elektrische kabels en benodigdheden. 
 12. Alle herstellingen worden uitgevoerd in ons werkhuis, waar de machines ons franco moeten toekomen.
 13. Alle facturen zijn contant betaalbaar te Waregem op de factuurdatum, (tenzij schriftelijk ander bedongen werd).
 14. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belope van 2% hoger dan die van de Nationale Bank van de verkoper per maand van het factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 50euro. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet ingbegrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend.
 15. Bij niet-betaling van 1 factuur behouden wij ons het recht om verdere leveringen stop te zetten. Tevens behouden wij ons het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of voor het nog niet uitgevoerde gedeelte.
 16. Zolang de geleverde goederen niet worden betaald, blijven ze eigendom van de verkoper.
 17. Ingeval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Waregem en Kortrijk bevoegd.